הגשת שאלות הבהרה

מכרז פומבי 01/2020 -הליך תחרותי נוסף

מספר מזהה: 6
 
פרטי מגיש השאלה
שאלות ההבהרה שלך
מחק